Vedtektene til Hornmusikken Fram

Vedtektene

VEDTEKTER

FOR

HORNMUSIKKEN FRAM, MOSJØEN

 

 • §1. Organisasjon
  • §1.1.  ”Hornmusikken FRAM”, stiftet 1919, er en økonomisk uavhengig organisasjon
 • §2. Formål
  • §2.1.  Å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.
  • §2.2.  Å bidra til korpsmusikkens utbredelse på Helgeland.
 • §3. Medlemskap
  • §3.1.  Alminneligemedlemmer
 1. Enhver som søker ordinært medlemskap i korpset må være fylt 15 år.
 2. Musikanter som ønsker å delta i korpset før fylte 15 år må ha skriftlig godkjennelse fra foresatte.
 3. Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.
 4. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til Hornmusikken FRAM’s styre. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 • §3.2.  Æresmedlemmer
 1. Enhver som har minst 30 års aktivt medlemskap, er å betrakte som æresmedlem.
 2. Passive æresmedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 • §3.3.  Medlemmenes plikter:
 1. Å overholde korpsets vedtekter og de til enhver tid gjeldende reglementer og bestemmelser.
 2. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for medlemmet.
 3. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre aktiviteter skal godkjennes av styret.
 4. Medlemmet plikter å betale inn kontingent etter gjeldende satser og frister.
 5. Å rette seg lojalt etter vedtak gjort av korpset eller styret, og omsette disse i praksis på raskeste og beste måte.
 • §3.4.  Utmeldinger
 1. Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til Hornmusikken FRAM’s styre.
 2.  Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.
 • §3.5.  Suspensjon og eksklusjon
 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

 

 

 • §4. Årsmøtet
  • §4.1.  Årsmøtets organisasjon
 1. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet, og består av korpsets medlemmer.
 2. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom styret finner det nødvendig, eller minst 1/3 av korpset krever det.
 3. Årsmøte skal bekjentgjøres, med saksliste, minst 14 dager i forveien til samtlige medlemmer i korpset. Ekstraordinært årsmøte skal varsles 7 dager i forveien.
 • §4.2.  Årsmøtets dagsorden:
  Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 1. Konstituering
  1. Åpning
  2. Registrering av oppmøte
  3.  Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av saksliste
  5. Valg av møteledelse
  6. Valg av referenter
  7. Valg av protokollunderskrivere
  8. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
  9. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
  10. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
  11. Valg av styre som består av formann, nestformann, kasserer, sekretær og aktivitetsleder samt 2 varamenn til styret.
   1. Formann og kasserer velges for to år det ene året.
   2. Nestformann og sekretær velges for to år det andre året.
   3. Aktivitetsleder og varamenn velges for ett år.
   4. Valg av musikkutvalg som består av 2 medlemmer pluss dirigent, 2 materialforvaltere, 2 uniformsforvaltere. Alle velges for 2 år.
   5. Valg av en revisor for ett år.
   6. Årsmøtesaker besluttes ved simpelt flertall blant de fremmøtte med stemmerett
 • §5. Styret
  • §5.1.  Plikter
 1. Styret administrerer og leder korpset og har ansvar for at korpsets vedtak blir etterkommet.
 2. Styret holder møte så ofte som formannen finner det nødvendig eller 2 av styremedlemmene forlanger det.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 faste styremedlemmer er tilstede. Sakene må i ikke fulltallige styremøter avgjøres enstemmig for å være gyldige. Ved dissens må sakene forelegges et fulltallig styremøte til avgjørelse. Over styrets forhandlinger føres særskilt protokoll.
 4. Styret skal  behandle alle saker som forelegges korpset til avgjørelse.
 5. Styret plikter å legge fram arbeidsprogram for kommende sesong innen utgangen av kalenderåret..
 6. Styret plikter å påse at alle vedtak som gjøres av korpset, og alle referatsaker, blir protokollført straks. Protokollen sendes alle styremedlemmer etter skriving.
 7. Ethvert styremedlem plikter å lese gjennom referat før neste styremøte.
 8. Styret skal påse at alle innkjøp gjøres på beste måte for korpset. Alle saker som medfører økonomiske forpliktelser skal behandles i styret.

 

 • §5.2.  Fullmakter
 1. Styret skal lede Hornmusikken FRAM etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere Hornmusikken FRAM’s ansvar og aktiviteter. Dette innbefatter også rollefordeling og rollebeskrivelser for tillitsvalgte.
 4. Styreleder og nestleder eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.
 • §5.3.  Oppløsning
 1. Korpset kan ikke nedlegges såfremt 8 medlemmer motsetter seg det.
 2. Dersom korpset nedlegges, plikter siste lovlig valgte styre å fungere i 5 år, ta vare på korpsets verdier og lage fullstendig fortegnelse over økonomi og eiendeler.
 3. Har man ikke lykkes å starte opp korpset igjen, skal det kalles inn til møte blant korpsets tidligere medlemmer for avklaring av hvordan verdiene skal forvaltes/fordeles.
 • §5.4.  Vedtektsendringer

Forandringer i disse vedtekter kan kun gjøres på et årsmøte og må være vedtatt med minst 2/3 flertall av de fremmøtte med stemmerett.

 • §5.5.  Ikrafttreden

Disse vedtekter trer i kraft fra  årsmøtet februar 2013 og skal være tilgjengelig på hvert årsmøte.

 

 

Uniformstatutter Hornmusikken Fram

 • §1. Ethvert medlem er personlig ansvarlig for den uniform han/hun har fått utlevert, og må bekoste og sørge for vedlikehold. Uniformen skal til enhver tid holdes i full orden.
 • §2. Musikere i uniform på offentlige steder må bære uniformen med verdighet. Alle knapper må være igjenkneppet. Ingen hender i bukselommene. Med offentlig sted menes i alminnelighet: Offentlig forsamlingslokaler, forsamlingsplasser, stevneplasser, gater og torv i byer og tettbebyggelse.
 • §3. Det innkreves et depositum pr. uniform. For komplett uniform (jakke, lue og slips) kr 1000,- Ungdom og studenter betaler ikke depositum.
 • §4. Ved innlevering av komplett uniform etter ett år,  tilbakebetales depositum kr 500,-.
 • §5. Ved innlevering senere enn dette beholdes depositumet av Hornmusikken FRAM. Ved unnlatelse av avlevering uniform, blir hele kostnaden av uniformen fakturert medlemmet.
 • §6. Ved tilbakelevering av uniform skal den være nyrenset som bekostes av det enkelte medlem.
 • §7. Det er ikke tillatt å bruke uniformen til andre formål enn det som har med Hornmusikken FRAM’s oppdrag å gjøre.
 • §8. Det skal i tillegg brukes svart dressbukse, svarte sko, svarte sokker og hvit uniformsskjorte. Dette må skaffes selv av det enkelte medlem.
 • §9. Mottatt fra korpset: Jakke, lue og slips.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.03 | 13:39
Fotoalbum har mottatt 1
26.09 | 13:42
Historien har mottatt 3
11.09 | 15:08
Min forside har mottatt 11
25.10 | 20:03
Medlemmer har mottatt 2
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE